Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

Wat betekent technologische ontwikkeling voor planningssoftware?

In en rondom organisaties voltrekken ontwikkelingen zich in een rap tempo. Niet alleen ketens en bedrijfsprocessen ontwikkelen zich, maar ook technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig sneller dan ooit. Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen speelt hierop in door in te zoomen op relevante ontwikkelingen op het gebied van workforce planning software. Op basis hiervan kan de organisatie een samenhangend technologiebeleid voor de toekomst ontwikkelen.

Gebruikers betrekken bij verandering

Binnen organisaties is er vaak weerstand tegen verandering. Dat geldt zeker voor veranderingen op het gebied van technologie, omdat technologieën bepalend zijn voor de werkprocessen en daarmee de gewoonten van mensen binnen de organisatie. Denk alleen al aan het gebruik van een geavanceerd planningspakket, waar gebruikers na de nodige training prettig en effectief mee hebben leren werken. Logischerwijs kan op de werkvloer weerstand ontstaan wanneer vanuit het management of de directie wordt besloten om over te stappen op nieuwe planningssoftware.

Om dit scenario te voorkomen, is het van belang dat functioneel beheer gebruikers al in een vroeg stadium betrekt bij gewenste wijzigingen ten aanzien van workforce planning software. Input vanuit gebruikerszijde is niet alleen cruciaal om medewerkers mee te krijgen in technologische verandering, maar ook om de juiste veranderingen door te voeren die aansluiten op behoeften die leven op de werkvloer.

Menselijke belangen

Belangrijk bij het doorvoeren van technologische verandering is om ook de menselijke impact ervan te beseffen. Moderne software kan steeds meer menselijke taken overnemen, waardoor de overstap van een verouderd naar een nieuw softwarepakket kan zorgen voor banen die verdwijnen of waarvan de werkinhoud volledig anders wordt. Voor de functioneel beheerder is het zaak om een goede balans te bewaken tussen enerzijds de belangen van de organisatie en de technologische vernieuwing die daarbij hoort en anderzijds de belangen van collega’s op de eigen afdeling.


Benieuwd wat de impact is van technologieontwikkeling op het gebruik van jouw workforce planning software? Boek een gratis ambitiegesprek voor vrijblijvend advies op maat.


Impact van technologische ontwikkeling

Het BiSL-proces Bepalen technologieontwikkelingen helpt hierbij door in kaart te brengen welke relevante technologische ontwikkelingen worden verwacht op het gebied van planningssoftware in de komende drie tot vijf jaar. Enerzijds gaat het hier om het afzetten van technologische ontwikkelingen tegen de huidige inzet – loopt de organisatie achter of niet – en anderzijds om het bepalen van de impact van de ontwikkelingen op het gebruik van een planningspakket.

Een aandachtspunt hierbij is dat technologische innovatie zowel vanuit IT-zijde als gebruikerszijde (door functioneel beheer) moet worden gevolgd. Daar waar vanuit IT met name wordt gekeken naar gevolgen voor technische aspecten zoals beheerbaarheid en inpasbaarheid in de architectuur, kijkt functioneel beheer vooral naar het nut van een ontwikkeling voor bedrijfsprocessen en de eindklant. In de ideale situatie wordt een samenhangend technologiebeleid ontwikkeld op basis van een gedeelde visie vanuit de IT-zijde en gebruikerszijde.

Ad-hoc beslissingen voorkomen

Binnen organisaties stuit technologische innovatie niet altijd op weerstand, maar is soms juist het tegenovergestelde het geval. Steeds meer gebruikers zijn tegenwoordig op de hoogte van technologische ontwikkeling en schaffen in de privésfeer zelf ook regelmatig nieuwe software aan. Vaak verwachten deze gebruikers dat de organisatie waar zij werken hetzelfde doet.

Impulsief inspringen op technologische innovatie kan echter leiden tot overhaaste beslissingen. Denk hierbij aan een overstap naar workforce planning software die minder meerwaarde en hogere kosten met zich blijkt mee te brengen dan gehoopt. Dit maakt het belangrijk dat functioneel beheerders kunnen terugvallen op een samenhangend technologiebeleid. Suggesties die worden aangedragen vanuit individuele gebruikers kunnen dan optimaal worden afgewogen tegen de belangen van andere gebruikers en die van de organisatie als geheel.

Meer weten over het bepalen van technologieontwikkelingen?

In een tijdperk waarin klantwensen en bedrijfsprocessen sneller veranderen dan ooit tevoren, is het belangrijk om als organisatie flexibel te blijven en tijdig in te springen op nieuwe technologische ontwikkeling. Benieuwd welke ontwikkelingen het gebruik van planningssoftware binnen jouw organisatie de komende drie tot vijf jaar ingrijpend gaan veranderen? Boek een virtueel ambitiegesprek en ontvang gratis en vrijblijvend maatwerk advies van de experts van Planbizz.

Over de auteur

Rocco Agterberg

Rocco is partner en objectieve expert bij Planbizz. Al meer dan 15 jaar helpt hij toonaangevende organisaties om het maximale uit workforce planning software te halen. Naast zijn werk voor opdrachtgevers, schrijft hij ook waardevolle content waarmee organisaties hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Gerelateerde artikelen

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Hoe beïnvloeden wijzigingen in planningssoftware mijn organisatie?

Wijzigingen binnen delen van de gebruikersorganisatie hebben gevolgen voor de hele organisatie. Voor organisaties kan het soms lastig zijn om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en de organisatiebrede impact ervan accuraat te voorspellen. Het BiSL-proces Informatie portfoliomanagement maakt dit makkelijker door de samenhang bloot te leggen tussen veranderingen in verschillende informatiedomeinen. Dit helpt de organisatie om in alle geledingen voorbereid te zijn op de toekomst en zo wendbaar, flexibel en veerkrachtig te blijven.
Lees meer
Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Hoe ontwikkel ik toekomstscenario’s voor planningssoftware?

Gedurende de levenscyclus van een organisatie veranderen doorlopend delen van de gebruikersorganisatie. Denk hierbij onder meer aan bedrijfsprocessen zoals financiën, inkoop, planning en productie. Het BiSL-proces Informatie lifecyclemanagement helpt om deze veranderingen te voorzien en uit te werken in concrete scenario’s. Zo krijgt de organisatie een helder inzicht in de benodigde werkwijzen, functies en workforce planning software voor de toekomst.
Lees meer
Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

Wat is de impact van organisatieverandering op planningssoftware?

In de loop der jaren vinden binnen elke organisatie ontwikkelingen plaats. Deze wijzigingen hebben onvermijdelijk gevolgen voor bedrijfsprocessen, de aansturing van de organisatie en daarmee op het gebruik van workforce planning software. Het BiSL-proces Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen inventariseert de invloed van verwachte interne veranderingen op planningssoftware, zodat de organisatie hier tijdig op kan inspelen.
Lees meer